Nakupujte vianočné darčeky úplne bez obáv. Objednaný tovar môžete vymeniť alebo vrátiť až do 31.1.2023.

Zásady ochrany osobných údajov

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť SJS Distrib, s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín, IČO 50662759, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 66932 / L-Zbl (ďalej len „predávajúci).

Pri spracovaní osobných údajov postupuje predávajúci v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na vaše súkromie a na ochranu vašich osobných údajov, ktoré ste mu poskytli a ktoré spracováva.

Spracovanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou činnosti predávajúceho. Bez poskytnutie osobných údajov a bez ich spracovania by jeho návštevníkom, klientom a ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť služby v požadovanom rozsahu.

Spracovanie osobných údajov pri predaji tovaru

Prečo? – Predávajúci spracováva osobné údaje pre účely rokovania o kúpnej zmluve, pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností. Jedná sa teda o údaje potrebné najmä pre komunikáciu ohľadom objednávky a dokončenie objednávky, pre doručenie tovaru a tiež pre jeho reklamáciu.

Na základe čoho? – Predávajúci spracováva osobné údaje na právnom základe pre plnenie zmluvy a / alebo oprávneného záujmu predávajúceho (najmä v prípade, keď s ním koná osoba ako zástupca alebo iná vami poverená osoba a predávajúci s ňou z tohto dôvodu nemá žiadny zmluvný vzťah). Poskytnutie osobných údajov je zákonnou a zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre uzatvorenie, a predovšetkým splnenie zmluvy. Bez osobných údajov nemožno zmluvu splniť.

Na ako dlho? – Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu, popr. po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho uchovanie nevyplýva z iných účelov spracovania.

Ktoré údaje? – Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, údaje o platobnej karte v rozsahu prvých 6 a posledných 4 čísiel.

Spracovanie osobných údajov po predaji tovaru

Prečo? – Predávajúci spracováva vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu a zasielanie marketingových oznámení, napr. overenie vašej spokojnosti s nákupom, oslovenie s ponukou produktov či služieb, ktoré súvisia s produktmi alebo službami, ktoré ste si u predávajúceho už zakúpili.

Na základe čoho? – Predávajúci spracováva osobné údaje na právnom základe na účely oprávnených záujmov predávajúceho, ktorým je vylepšovanie služieb a informovanie zákazníkov o obdobných produktoch a službách predávajúceho. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ktorá by bola potrebná pre uzavretie zmluvy.

Na ako dlho? – Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu existencie zákazníckeho účtu alebo kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky proti takémuto spracovaniu, a to aj pomocou odkazu v e-mailovej adrese.

Ktoré údaje? – Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa.

Spokojnosť s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom spoločnosti Heureka Group, a.s. v rámci projektu Overené zákazníkmi. V tomto prípade je sprostredkujúcej spoločnosti poskytnutá e-mailová adresa a informácie o zakúpenom tovare.

Spracovanie osobných údajov registrovaných užívateľov

Prečo? – Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom zasielania noviniek o tovare a službách a iných obchodných oznámenia týkajúce sa tovaru a jeho službami. Ide najmä o novinky, akcie, obchodné ponuky a súťaže zasielané na e-mail alebo adresu pobytu. Predávajúci vám môže takisto zasielať oznámenia, ktorá inak nadväzujú na vami vykonaný nákup (napr. Návod na montáž) alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu.

Na základe čoho? – Predávajúci spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ktorá by bola potrebná pre uzavretie zmluvy.

Na ako dlho? – Predávajúci spracováva osobné údaje po dobu existencie vášho účtu používateľa alebo do doby, než predávajúcemu oznámite, že nemáte záujem naďalej udržiavať váš účet, čím odvoláte svoj súhlas.

Ktoré údaje? – Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa, údaje o poskytnutom plnenia (najmä údaje o dodanom tovare a službách).

Spracovanie osobných údajov odberateľov newsletteru

Prečo? – Predávajúci spracováva osobné údaje za účelom zasielania noviniek o tovare a službách a iných obchodných oznámeniach týkajúcich sa tovaru a jeho služieb. Ide najmä o novinky, akcie, obchodné ponuky a súťaže zasielané na e-mail alebo adresu pobytu. Predávajúci vám môže takisto zasielať oznámenia, ktorá inak nadväzujú na vami vykonaný nákup (napr. návod na montáž) alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu.

Na základe čoho? – Predávajúci spracováva osobné údaje na základe vášho súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ktorá by bola potrebná pre uzavretie zmluvy.

Na ako dlho? – Predávajúci spracováva osobné údaje až do doby, než odvoláte svoj súhlas, čo je možné kedykoľvek.

Ktoré údaje? – E-mailová adresa.

V prípade, že je zákazníkom osoba mladšia ako 15 rokov, nebude predávajúci jeho údaje spracovávať pre účely zasielania marketingových oznámení, ibaže doloží súhlas alebo schválenie súhlasu jeho zákonným zástupcom na adresu info@outdoorlive.sk.

Spracovanie osobných údajov na zákaznícku podporu

Prečo? – Predávajúci spracováva vaše osobné údaje, ak ste ho kontaktovali na e-mailovej adrese, telefonicky alebo iným spôsobom.

Na základe čoho? – Predávajúci spracováva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a uzavretie zmluvy nie je viazané na ich poskytnutie. Kontaktovaním predávajúceho zadávate súhlas na spracovanie týchto poskytnutých údajov.

Na ako dlho? – Predávajúci uchováva osobné údaje do vybavenia vašej požiadavky, prípadne po dobu nutnú k obhajobe alebo uplatnenie právnych nárokov predávajúceho, alebo odvolanie vášho súhlasu.

Ktoré údaje? – Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Predávajúci telefonické hovory nenahráva.

Práva dotknutej osoby:

 • odvolať súhlas so spracovaním: súhlas na spracovanie osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • na prístup: môžete od predávajúceho žiadať, aby vám oznámil, aké vaše osobné údaje a v akom rozsahu je spracováva.
 • na opravu: vaše osobné údaje môžete meniť, dopĺňať či mazať sami v nastavení užívateľského účtu, alebo, ak ho nemáte, môžete požadovať opravu po predávajúcim.
 • na vymazanie ( „právo byť zabudnutý“): – môžete požadovať vymazanie vašich údajov, pokiaľ je predávajúci naďalej nepotrebuje pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na ochranu oprávnených záujmov predávajúceho, ako sú opísané vyššie. Ďalej predávajúci tiež zmaže (a zaistí zmazanie zo strany spracovateľov, ktoré poveruje) vaše osobné údaje v prípade, že odvoláte svoj súhlas so spracovaním údajov, ktorý ste predávajúcemu predtým poskytli.
 • na obmedzenie spracovanie: môžete požadovať, aby predávajúci v určitých prípadoch obmedzil spracovanie vašich osobných údajov.
 • na prenositeľnosť: za určitých podmienok máte právo na to, aby predávajúci odovzdal vaše osobné údaje inému správcovi, ktorého určíte.
 • namietať proti spracovaniu: môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov získaných:
  1. na základe oprávneného záujmu predávajúceho. Predávajúci nebude vaše osobné údaje už ďalej spracovávať, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  2. na účely priameho marketingu. V takom prípade už nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

Vyššie uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15-22 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám:

Osobné údaje, ktoré predávajúci spracováva vyššie popísanými spôsobmi, môže zdieľať s tretími stranami, ktoré zaisťujú niektoré služby súvisiace s poskytovaním služieb predávajúceho, najmä napr. administratívnu podporu, poskytovanie softvérových nástrojov apod. Pri výbere týchto partnerov predávajúci vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov. Tieto osoby sú v postavení spracovateľov osobných údajov. Vaše osobné údaje môže predávajúci zdieľať najmä:

 • s osobami zaisťujúcimi dopravu tovaru.
 • k niektorým vašim osobným údajom môžu mať prístup aj dodávatelia našich IT systémov a súvisiacich služieb, ktorí sa nachádzajú v postavení spracovateľov osobných údajov, popr. poskytovatelia cloudových riešení.
 • k niektorým vašim osobným údajom môžu mať výnimočne prístup externí audítori, daňoví poradcovia, právni zástupcovia, ak je to potrebné na vymáhanie alebo zaúčtovanie pohľadávok alebo pre ochranu našich oprávnených záujmov alebo poisťovne v prípade riešenia poistných udalostí.
 • ak sa na nás pri výkone svojich právomocí obrátia orgány verejnej moci so žiadosťou o poskytnutie informácií, ktorých súčasťou môžu byť vaše osobné údaje, budeme na základe zákona alebo iných právnych aktov povinní v nevyhnutnom rozsahu vaše osobné údaje sprístupniť.

Platby: Platby na internetovej stránke www.outdoorlive.sk prebiehajú cez externú platobnú bránu. Predávajúci má prístup k platobným údajom len v rozsahu prvých 6 a posledných 4 čísiel z platobnej karty kupujúceho, ktorú použil na úhradu nákupu. Iné údaje o platobných prostriedkoch kupujúcich predávajúci nespracováva.

Účtovné a daňové doklady: Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (najmä faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákon o účtovníctve) má predávajúci povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Pokiaľ predávajúcemu vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladá spolu s nimi aj osobné údaje kupujúceho uvedené na príslušnom daňovom doklade.

Zdroje osobných údajov: Predávajúci spracováva osobné údaje, ktoré poskytujete v súvislosti s vytvorením vášho zákazníckeho účtu na www.outdoorlive.sk, popr. v súvislosti s iným konaním o uzatvorení zmluvného vzťahu a v jeho priebehu. Niektoré osobné údaje môže predávajúci ďalej overovať a / alebo priamo získavať z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register).

Nakladanie s osobnými údajmi: Vaše osobné údaje spracováva predávajúci v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Predávajúci prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického, ale aj personálneho a kontrolného charakteru, aby bola úroveň ochrany vašich osobných údajov čo najvyššie.

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

K automatizovanému rozhodovanie a profilovanie nedochádza.

Predávajúci je povinný oznámiť vám porušeniu ochrany osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre vaše práva.

Kontakty na predávajúceho pre akékoľvek otázky, sťažnosti a uplatnenie vašich práv:

Názov: SJS Distrib, s. r. o.
Adresa: Nábrežie Oravy 2909/5b, 026 01 Dolný Kubín
E-mail: info@outdoorlive.sk
Mobil: +421 944 707 046

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci môže priebežne tieto Zásady ochrany osobných údajov upravovať či aktualizovať. Akékoľvek zmeny sa stanú účinnými po ich zverejnení v nasledujúcom odkaze: https://outdoorlive.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/. O podstatných zmenách vás bude predávajúci informovať prostredníctvom vami oznámené e-mailovej adresy pred dátumom ich účinnosti.

V Dolnom Kubíne dňa 20.11.2019